Kursevi

Primena savremenih metoda i oblika rada i konstantno uvođenje inovacija u nastavni proces garantuje vrhunski kvalitet u nastavi koja našim polaznicima omogućava da podjednako razvijaju sve jezičke veštine: govor, slušanje, razumevanje, gramatiku i pisanje.
Svim polaznicima koji polože pismeni i usmeni ispit “BBC” Centar izdaje sertifikate, sa pečatom škole koji potvrđuje da je polaznik pohađao određeni kurs i usvojio predviđena znanja za određeni nivo.

KURSEVI na 5 jezika: Engleski, Nemački, Španski, Italijanski i Francuski

Kembridž ispiti - Evropski standard

Svi Kembridžovi ispiti iz engleskog jezika su u skladu sa Zajedničkim evropskim (referentnim) okvirom za jezike (CEFR)

X